قیمت ورق و محصولات آهنی به روز و معمولا بین ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به روز می گردد. جهت اطلاع از قیمت ورق آهن با کلینیک ساختمانی به تام تماس نمایید.
آخرین به روز رسانی: 1395/9/2
ردیف کد کالا نام کالا برند واحد بسته بندی قیمت درخواست قیمت
1 4300 قیمت ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران( سایز 2)( وزن 49) 2350 درخواست قیمت
2 4301 قیمت ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران( سایز 2)( وزن 32) 2350 درخواست قیمت
3 4302 قیمت ورق گیلان 2.5 میل رول تهران( سایز 2.5)( وزن ) 0 درخواست قیمت
4 4303 قیمت ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران( سایز 2.5)( وزن 60) 2350 درخواست قیمت
5 4304 قیمت ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران( سایز 2.5)( وزن 39) 2350 درخواست قیمت
6 4305 قیمت ورق رول گیلان 3 میل( سایز 3)( وزن ) 0 درخواست قیمت
7 4306 قیمت ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران( سایز 3)( وزن 74) 0 درخواست قیمت
8 4307 قیمت ورق سبا 3 میل 1×2 تهران( سایز 3)( وزن 47) 0 درخواست قیمت
9 4308 قیمت ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران( سایز 3)( وزن 74) 2350 درخواست قیمت
10 4309 قیمت ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران( سایز 3)( وزن 47) 2350 درخواست قیمت
11 4310 قیمت ورق رول گیلان 4 میل( سایز 4)( وزن ) 0 درخواست قیمت
12 4311 قیمت ورق سبا 4 میل 1×2 تهران( سایز 4)( وزن 63) 0 درخواست قیمت
13 4312 قیمت ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران( سایز 4)( وزن 117) 0 درخواست قیمت
14 4313 قیمت ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران( سایز 4)( وزن 98) 2350 درخواست قیمت
15 4314 قیمت ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران( سایز 4)( وزن 63) 2350 درخواست قیمت
16 4315 قیمت ورق رول گیلان 5 میل( سایز 5)( وزن ) 0 درخواست قیمت
17 4316 قیمت ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران( سایز 5)( وزن 122) 0 درخواست قیمت
18 4317 قیمت ورق سبا 5 میل 1×2 تهران( سایز 5)( وزن 78) 0 درخواست قیمت
19 4318 قیمت ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران( سایز 5)( وزن 122) 2350 درخواست قیمت
20 4319 قیمت ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران( سایز 5)( وزن 78) 2350 درخواست قیمت
21 4320 قیمت ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران( سایز 6)( وزن 422) 0 درخواست قیمت
22 4321 قیمت ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران( سایز 6)( وزن 422) 2350 درخواست قیمت
23 4322 قیمت ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران( سایز 8)( وزن 768) 0 درخواست قیمت
24 4323 قیمت ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران( سایز 8)( وزن 480) 0 درخواست قیمت
25 4324 قیمت ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران( سایز 8)( وزن 480) 0 درخواست قیمت
26 4325 قیمت ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران( سایز 8)( وزن 562) 0 درخواست قیمت
27 4326 قیمت ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران( سایز 8)( وزن 565) 2170 درخواست قیمت
28 4327 قیمت ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران( سایز 10)( وزن 600) 0 درخواست قیمت
29 4328 قیمت ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران( سایز 10)( وزن 600) 0 درخواست قیمت
30 4329 قیمت ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران( سایز 10)( وزن 960) 0 درخواست قیمت
31 4330 قیمت ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران( سایز 10)( وزن 702) 0 درخواست قیمت
32 4331 قیمت ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران( سایز 10)( وزن 702) 2170 درخواست قیمت
33 4332 قیمت ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران( سایز 12)( وزن 720) 0 درخواست قیمت
34 4333 قیمت ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران( سایز 12)( وزن 720) 0 درخواست قیمت
35 4334 قیمت ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران( سایز 12)( وزن 1152) 0 درخواست قیمت
36 4335 قیمت ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران( سایز 12)( وزن 843) 0 درخواست قیمت
37 4336 قیمت ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران( سایز 12)( وزن 843) 2170 درخواست قیمت
38 4337 قیمت ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران( سایز 15)( وزن 1440) 0 درخواست قیمت
39 4338 قیمت ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران( سایز 15)( وزن 900) 0 درخواست قیمت
40 4339 قیمت ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران( سایز 15)( وزن 900) 0 درخواست قیمت
41 4340 قیمت ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران( سایز 15)( وزن 1053) 0 درخواست قیمت
42 4341 قیمت ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران( سایز 15)( وزن 1053) 2170 درخواست قیمت
43 4342 قیمت ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران( سایز 20)( وزن 1200) 0 درخواست قیمت
44 4343 قیمت ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران( سایز 20)( وزن 1200) 0 درخواست قیمت
45 4344 قیمت ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران( سایز 20)( وزن 1920) 0 درخواست قیمت
46 4345 قیمت ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران( سایز 20)( وزن 1404) 0 درخواست قیمت
47 4346 قیمت ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران( سایز 20)( وزن 1404) 0 درخواست قیمت
48 4347 قیمت ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران( سایز 25)( وزن 2400) 0 درخواست قیمت
49 4348 قیمت ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران( سایز 25)( وزن 1500) 0 درخواست قیمت
50 4349 قیمت ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران( سایز 25)( وزن 1500) 0 درخواست قیمت
51 4350 قیمت ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران( سایز 25)( وزن 1755) 0 درخواست قیمت
52 4351 قیمت ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران( سایز 25)( وزن 1755) 0 درخواست قیمت
53 4352 قیمت ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران( سایز 30)( وزن 2800) 0 درخواست قیمت
54 4353 قیمت ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران( سایز 30)( وزن 1800) 0 درخواست قیمت
55 4354 قیمت ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران( سایز 30)( وزن 1800) 0 درخواست قیمت
56 4355 قیمت ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران( سایز 30)( وزن 2106) 0 درخواست قیمت
57 4356 قیمت ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران( سایز 30)( وزن 2106) 0 درخواست قیمت
58 4357 قیمت ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران( سایز 35)( وزن 3360) 0 درخواست قیمت
59 4358 قیمت ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران( سایز 35)( وزن 2100) 0 درخواست قیمت
60 4359 قیمت ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران( سایز 35)( وزن 2100) 0 درخواست قیمت
61 4360 قیمت ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران( سایز 40)( وزن 2400) 0 درخواست قیمت
62 4361 قیمت ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران( سایز 40)( وزن 3840) 0 درخواست قیمت
63 4362 قیمت ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران( سایز 45)( وزن 2700) 0 درخواست قیمت
64 4363 قیمت ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران( سایز 45)( وزن 4320) 0 درخواست قیمت
65 4364 قیمت ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران( سایز 50)( وزن 3000) 0 درخواست قیمت
66 4365 قیمت ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران( سایز 50)( وزن 4800) 0 درخواست قیمت
67 4366 قیمت ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران( سایز 55)( وزن 3300) 0 درخواست قیمت
68 4367 قیمت ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران( سایز 60)( وزن 3600) 0 درخواست قیمت
69 4368 قیمت ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران( سایز 65)( وزن 3900) 0 درخواست قیمت
70 4369 قیمت ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران( سایز 70)( وزن 4200) 0 درخواست قیمت
71 4370 قیمت ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران( سایز 75)( وزن 4500) 0 درخواست قیمت
72 4371 قیمت ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران( سایز 80)( وزن 4800) 0 درخواست قیمت
73 4372 قیمت ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران( سایز 85)( وزن 5100) 0 درخواست قیمت
74 4373 قیمت ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران( سایز 90)( وزن 5400) 0 درخواست قیمت
75 4374 قیمت ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران( سایز 95)( وزن 5700) 0 درخواست قیمت
76 4375 قیمت ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران( سایز 100)( وزن 6000) 0 درخواست قیمت
77 4376 قیمت ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران( سایز 200)( وزن 12000) 0 درخواست قیمت
مشاهده سبد درخواست