قیمت میلگرد و محصولات آهنی به روز و معمولا بین ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به روز می گردد. جهت اطلاع از قیمت میلگرد با کلینیک ساختمانی به تام تماس نمایید.
آخرین به روز رسانی: 1395/9/2
ردیف کد کالا نام کالا برند واحد بسته بندی قیمت درخواست قیمت
1 4000 قیمت میلگرد 5.5 کاشان( سایز 5.5)(استانداردحرارتی)( وزن 1تن) 1900 درخواست قیمت
2 4001 قیمت میلگرد 6.5 نطنز( سایز 6.5)( استاندارد حرارتی)( وزن 2تن) 1880 درخواست قیمت
3 4002 قیمت میلگرد 6.5 کاشان( سایز 6.5)( استاندارد حرارتی)( وزن 2تن) 1880 درخواست قیمت
4 4003 قیمت میلگرد 8 فولاد سپهر( سایز 8)( استاندارد A2)( وزن 6) 1660 درخواست قیمت
5 4004 قیمت میلگرد 8 الیگودرز( سایز 8)( استاندارد A2)( وزن 6) 1700 درخواست قیمت
6 4005 قیمت میلگرد 8 کاشان( سایز 8)( استاندارد A2)( وزن 6) 1750 درخواست قیمت
7 4006 قیمت میلگرد 8 آذر فولاد امین( سایز 8)( استاندارد A2)( وزن 6) 1680 درخواست قیمت
8 4007 قیمت میلگرد 8 هیربد( سایز 8)( استاندارد A2)( وزن 6) 1720 درخواست قیمت
9 4008 قیمت میلگرد 8 قزوین( سایز 8)( استاندارد A2)( وزن 6) 1620 درخواست قیمت
10 4009 قیمت میلگرد 10 ساده نورد تهران( سایز 10)( استاندارد A2)( وزن 4) 1600 درخواست قیمت
11 4010 قیمت میلگرد 10 خرمدشت( سایز 10)( استاندارد A2)( وزن 8) 1690 درخواست قیمت
12 4011 قیمت میلگرد 10 آرین( سایز 10)( استاندارد A2)( وزن 8) 1620 درخواست قیمت
13 4012 قیمت میلگرد 10 کاشان( سایز 10)( استاندارد A2)( وزن 8) 1750 درخواست قیمت
14 4013 قیمت میلگرد 10 امیرکبیر( سایز 10)( استاندارد A2)( وزن 8) 1750 درخواست قیمت
15 4014 قیمت میلگرد 10 کلاف کاشان( سایز 10)( استاندارد A2)( وزن 2تن) 1800 درخواست قیمت
16 4015 قیمت میلگرد 10 قزوین( سایز 10)( استاندارد A2)( وزن 8) 1550 درخواست قیمت
17 4016 قیمت میلگرد 10 آذر فولاد امین( سایز 10)( استاندارد A2)( وزن 7) 1660 درخواست قیمت
18 4017 قیمت میلگرد 12 ساده آیین صنعت( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 6) 1870 درخواست قیمت
19 4018 قیمت میلگرد 12 آرین( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 11) 1620 درخواست قیمت
20 4019 قیمت میلگرد 12 اصفهان( سایز 12)( استاندارد A3)( وزن 11) 1680 درخواست قیمت
21 4020 قیمت میلگرد 12 ساده نستا( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 5.5) 0 درخواست قیمت
22 4021 قیمت میلگرد 12 نیشابور( سایز 12)( استاندارد A3)( وزن 11) 1700 درخواست قیمت
23 4022 قیمت میلگرد 12 ابهر( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 11) 1620 درخواست قیمت
24 4023 قیمت میلگرد 12 قزوین( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 11) 1550 درخواست قیمت
25 4024 قیمت میلگرد 12 کاشان( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 11) 1720 درخواست قیمت
26 4025 قیمت میلگرد 12 شمس( سایز 12)( استاندارد A3)( وزن 11) 1610 درخواست قیمت
27 4026 قیمت میلگرد 12 امیرکبیر( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 11) 1750 درخواست قیمت
28 4027 قیمت میلگرد 12 تاکستان( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 11) 1650 درخواست قیمت
29 4028 قیمت میلگرد 12 پرشین( سایز 12)( استاندارد A2)( وزن 11) 1620 درخواست قیمت
30 4029 قیمت میلگرد 12 آذر فولاد امین( سایز 12)( استاندارد A3)( وزن 11) 1620 درخواست قیمت
31 4030 قیمت میلگرد 14 ساده آیین صنعت( سایز 14)( استاندارد A2)( وزن 8) 1870 درخواست قیمت
32 4031 قیمت میلگرد 14 ساده نستا( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 7) 0 درخواست قیمت
33 4032 قیمت میلگرد 14 کاشان( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1680 درخواست قیمت
34 4033 قیمت میلگرد 14 ابهر( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1600 درخواست قیمت
35 4034 قیمت میلگرد 14 میانه( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1630 درخواست قیمت
36 4035 قیمت میلگرد 14 نیشابور( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1660 درخواست قیمت
37 4036 قیمت میلگرد 14 آریا ذوب( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1600 درخواست قیمت
38 4037 قیمت میلگرد 14 شاهرود( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1605 درخواست قیمت
39 4038 قیمت میلگرد 14 پرشین( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1610 درخواست قیمت
40 4039 قیمت میلگرد 14 زاگرس( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1600 درخواست قیمت
41 4040 قیمت میلگرد 14 امیرکبیر( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1600 درخواست قیمت
42 4041 قیمت میلگرد 14 آذر فولاد امین( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1620 درخواست قیمت
43 4042 قیمت میلگرد 14 آریان( سایز 14)( استاندارد A3)( وزن 14) 1600 درخواست قیمت
44 4043 قیمت میلگرد 16 زرین میاندوآب( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 18.5) 1615 درخواست قیمت
45 4044 قیمت میلگرد 16 ساده آیین صنعت( سایز 16)( استاندارد A2)( وزن 9.5) 1850 درخواست قیمت
46 4045 قیمت میلگرد 16 ساده نستا( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 9.5) 0 درخواست قیمت
47 4046 قیمت میلگرد 16 ابهر( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1600 درخواست قیمت
48 4047 قیمت میلگرد 16 کاشان( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1690 درخواست قیمت
49 4048 قیمت میلگرد 16 تبریز( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1610 درخواست قیمت
50 4049 قیمت میلگرد 16 نیشابور( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1680 درخواست قیمت
51 4050 قیمت میلگرد 16 شمس( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1600 درخواست قیمت
52 4051 قیمت میلگرد 16 هیربد( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1650 درخواست قیمت
53 4052 قیمت میلگرد 16 پرشین( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1610 درخواست قیمت
54 4053 قیمت میلگرد 16 آریا ذوب( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1600 درخواست قیمت
55 4054 قیمت میلگرد 16 شاهرود( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1600 درخواست قیمت
56 4055 قیمت میلگرد 16 اصفهان( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1680 درخواست قیمت
57 4056 قیمت میلگرد 16 آذر فولاد امین( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1620 درخواست قیمت
58 4057 قیمت میلگرد 16 امیرکبیر( سایز 16)( استاندارد A3)( وزن 19) 1620 درخواست قیمت
59 4058 قیمت میلگرد 18 زرین میاندوآب( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 22.5) 1615 درخواست قیمت
60 4059 قیمت میلگرد 18 ساده آیین صنعت( سایز 18)( استاندارد A2)( وزن 12) 1850 درخواست قیمت
61 4060 قیمت میلگرد 18 ساده نستا( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 12) 0 درخواست قیمت
62 4061 قیمت میلگرد 18 کوثر( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1600 درخواست قیمت
63 4062 قیمت میلگرد 18 آذر فولاد امین( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1620 درخواست قیمت
64 4063 قیمت میلگرد 18 شاهرود( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1600 درخواست قیمت
65 4064 قیمت میلگرد 18 اصفهان( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1680 درخواست قیمت
66 4065 قیمت میلگرد 18 میانه( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1620 درخواست قیمت
67 4066 قیمت میلگرد 18 یزد( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1605 درخواست قیمت
68 4067 قیمت میلگرد 18 پرشین( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1600 درخواست قیمت
69 4068 قیمت میلگرد 18 زاگرس( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1600 درخواست قیمت
70 4069 قیمت میلگرد 18 نیشابور( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1680 درخواست قیمت
71 4070 قیمت میلگرد 18 آریا ذوب( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1600 درخواست قیمت
72 4071 قیمت میلگرد 18 امیرکبیر( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1600 درخواست قیمت
73 4072 قیمت میلگرد 18 کاشان( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1690 درخواست قیمت
74 4073 قیمت میلگرد 18 هیربد( سایز 18)( استاندارد A3)( وزن 24) 1650 درخواست قیمت
75 4074 قیمت میلگرد 20 زرین میاندوآب( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 27.5) 1600 درخواست قیمت
76 4075 قیمت میلگرد 20 ساده آیین صنعت( سایز 20)( استاندارد A2)( وزن 15) 1850 درخواست قیمت
77 4076 قیمت میلگرد 20 ساده نستا( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 14.5) 0 درخواست قیمت
78 4077 قیمت میلگرد 20 آریان( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1620 درخواست قیمت
79 4078 قیمت میلگرد 20 نطنز( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1610 درخواست قیمت
80 4079 قیمت میلگرد 20 کوثر( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1600 درخواست قیمت
81 4080 قیمت میلگرد 20 میانه( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1630 درخواست قیمت
82 4081 قیمت میلگرد 20 شاهرود( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1600 درخواست قیمت
83 4082 قیمت میلگرد 20 نیشابور( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1680 درخواست قیمت
84 4083 قیمت میلگرد 20 زاگرس( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1600 درخواست قیمت
85 4084 قیمت میلگرد 20 آریا ذوب( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1600 درخواست قیمت
86 4085 قیمت میلگرد 20 آذر فولاد امین( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1620 درخواست قیمت
87 4086 قیمت میلگرد 20 پرشین( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1610 درخواست قیمت
88 4087 قیمت میلگرد 20 اصفهان( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1680 درخواست قیمت
89 4088 قیمت میلگرد 20 هیربد( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1650 درخواست قیمت
90 4089 قیمت میلگرد 20 کاشان( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1690 درخواست قیمت
91 4090 قیمت میلگرد 20 امیرکبیر( سایز 20)( استاندارد A3)( وزن 30) 1610 درخواست قیمت
92 4091 قیمت میلگرد 22 ساده آیین صنعت( سایز 22)( استاندارد A2)( وزن 18) 1855 درخواست قیمت
93 4092 قیمت میلگرد 22 ساده نستا( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 18) 0 درخواست قیمت
94 4093 قیمت میلگرد 22 آریان( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1600 درخواست قیمت
95 4094 قیمت میلگرد 22 پرشین( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1610 درخواست قیمت
96 4095 قیمت میلگرد 22 زاگرس( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1610 درخواست قیمت
97 4096 قیمت میلگرد 22 آذر فولاد امین( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1620 درخواست قیمت
98 4097 قیمت میلگرد 22 میانه( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1620 درخواست قیمت
99 4098 قیمت میلگرد 22 نیشابور( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1680 درخواست قیمت
100 4099 قیمت میلگرد 22 هیربد( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1650 درخواست قیمت
101 4100 قیمت میلگرد 22 کاشان( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1650 درخواست قیمت
102 4101 قیمت میلگرد 22 اصفهان( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1680 درخواست قیمت
103 4102 قیمت میلگرد 22 آریا ذوب( سایز 22)( استاندارد A3)( وزن 36) 1600 درخواست قیمت
104 4103 قیمت میلگرد 25 ساده نستا( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 23) 0 درخواست قیمت
105 4104 قیمت میلگرد 25 پرشین( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1600 درخواست قیمت
106 4105 قیمت میلگرد 25 امیرکبیر( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1600 درخواست قیمت
107 4106 قیمت میلگرد 25 هیربد( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1650 درخواست قیمت
108 4107 قیمت میلگرد 25 کاشان( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1690 درخواست قیمت
109 4108 قیمت میلگرد 25 آریا ذوب( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1600 درخواست قیمت
110 4109 قیمت میلگرد 25 میانه( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1620 درخواست قیمت
111 4110 قیمت میلگرد 25 اصفهان( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1690 درخواست قیمت
112 4111 قیمت میلگرد 25 نیشابور( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1640 درخواست قیمت
113 4112 قیمت میلگرد 25 آذر فولاد امین( سایز 25)( استاندارد A3)( وزن 47) 1620 درخواست قیمت
114 4113 قیمت میلگرد 28 پرشین( سایز 28)( استاندارد A3)( وزن 56) 1600 درخواست قیمت
115 4114 قیمت میلگرد 28 کاشان( سایز 28)( استاندارد A3)( وزن 56) 1690 درخواست قیمت
116 4115 قیمت میلگرد 28 کوثر( سایز 28)( استاندارد A3)( وزن 56) 1600 درخواست قیمت
117 4116 قیمت میلگرد 28 آذر فولاد امین( سایز 28)( استاندارد A3)( وزن 56) 1620 درخواست قیمت
118 4117 قیمت میلگرد 28 نیشابور( سایز 28)( استاندارد A3)( وزن 56) 1690 درخواست قیمت
119 4118 قیمت میلگرد 32 کاشان( سایز 32)( استاندارد A3)( وزن 75) 1690 درخواست قیمت
120 4119 قیمت میلگرد 32 نیشابور( سایز 32)( استاندارد A3)( وزن 75) 1690 درخواست قیمت
121 4120 قیمت میلگرد 32 آذر فولاد امین( سایز 32)( استاندارد A3)( وزن 75) 1620 درخواست قیمت
122 4121 قیمت میلگرد 32 اصفهان( سایز 32)( استاندارد A3)( وزن 75) 1680 درخواست قیمت
مشاهده سبد درخواست