قیمت تیر آهن و محصولات آهنی به روز و معمولا بین ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به روز می گردد. جهت اطلاع از قیمت آهن آلات با کلینیک ساختمانی به تام تماس نمایید.
آخرین به روز رسانی: 1395/9/12
ردیف کد کالا نام کالا برند واحد بسته بندی قیمت درخواست قیمت
1 1000 تیرآهن 8 ترکیه وزن 60 سایز 8 164000 درخواست قیمت
2 1001 تیرآهن 10 ترکیه وزن 100 سایز 10 270000 درخواست قیمت
3 1002 تیرآهن 10 ترکیه وزن 60 سایز 10 214000 درخواست قیمت
4 1003 تیرآهن 12 اصفهان وزن 125 سایز 12 240000 درخواست قیمت
5 1004 تیرآهن 12 ترکیه وزن 80 سایز 12 220000 درخواست قیمت
6 1005 تیرآهن 12 ترکیه وزن 125 سایز 12 220000 درخواست قیمت
7 1006 تیرآهن 14 تبریز وزن 120 سایز 14 226000 درخواست قیمت
8 1007 تیرآهن 14 اهواز وزن 135 سایز 14 0 درخواست قیمت
9 1008 تیرآهن 14 کرمانشاه وزن 120 سایز 14 226000 درخواست قیمت
10 1009 تیرآهن 14 ماهان وزن 120 سایز 14 205000 درخواست قیمت
11 1010 تیرآهن 14 اصفهان وزن 155 سایز 14 293000 درخواست قیمت
12 1011 تیرآهن 16 اهواز وزن 185 سایز 16 290000 درخواست قیمت
13 1012 تیرآهن 16 آرین وزن 180 سایز 16 298000 درخواست قیمت
14 1013 تیرآهن 16 یزد وزن 180 سایز 16 315000 درخواست قیمت
15 1014 تیرآهن 16 تبریز وزن 160 سایز 16 315000 درخواست قیمت
16 1015 تیرآهن 16 اصفهان وزن 195 سایز 16 354000 درخواست قیمت
17 1016 تیرآهن 18 آرین وزن 215 سایز 18 394000 درخواست قیمت
18 1017 تیرآهن 18 ترکیه وزن 220 سایز 18 0 درخواست قیمت
19 1018 تیرآهن 18 اهواز وزن 225 سایز 18 0 درخواست قیمت
20 1019 تیرآهن 18 یزد وزن 215 سایز 18 394000 درخواست قیمت
21 1020 تیرآهن 18 اصفهان وزن 228 سایز 18 420000 درخواست قیمت
22 1021 تیرآهن 20 آرین وزن 250 سایز 20 515000 درخواست قیمت
23 1022 تیرآهن 20 طوس وزن 262 سایز 20 0 درخواست قیمت
24 1023 تیرآهن 20 کره وزن 260 سایز 20 433000 درخواست قیمت
25 1024 تیرآهن 20 ترکیه سبک وزن 245 سایز 20 0 درخواست قیمت
26 1025 تیرآهن 20 ترکیه سنگین وزن 265 سایز 20 0 درخواست قیمت
27 1026 تیرآهن 20 یزد وزن 250 سایز 20 510000 درخواست قیمت
28 1027 تیرآهن 20 اصفهان وزن 275 سایز 20 663000 درخواست قیمت
29 1028 تیرآهن 22 کره وزن 310 سایز 22 557000 درخواست قیمت
30 1029 تیرآهن 22 آرین وزن 315 سایز 22 590000 درخواست قیمت
31 1030 تیرآهن 22 طوس وزن 285 سایز 22 0 درخواست قیمت
32 1031 تیرآهن 22 ترکیه سبک وزن 280 سایز 22 0 درخواست قیمت
33 1032 تیرآهن 22 ترکیه سنگین وزن 305 سایز 22 0 درخواست قیمت
34 1033 تیرآهن 22 اصفهان وزن 310 سایز 22 745000 درخواست قیمت
35 1034 تیرآهن 24 کره وزن 360 سایز 24 805000 درخواست قیمت
36 1035 تیرآهن 24 آرین وزن 365 سایز 24 765000 درخواست قیمت
37 1036 تیرآهن 24 ترکیه سبک وزن 290 سایز 24 725000 درخواست قیمت
38 1037 تیرآهن 24 ترکیه سنگین وزن 365 سایز 24 0 درخواست قیمت
39 1038 تیرآهن 24 اصفهان وزن 370 سایز 24 873000 درخواست قیمت
40 1039 تیرآهن 27 کره وزن 425 سایز 27 0 درخواست قیمت
41 1040 تیرآهن 27 طوس وزن 415 سایز 27 0 درخواست قیمت
42 1041 تیرآهن 27 ترکیه سبک وزن 370 سایز 27 905000 درخواست قیمت
43 1042 تیرآهن 27 ترکیه سنگین وزن 425 سایز 27 0 درخواست قیمت
44 1043 تیرآهن 27 اصفهان وزن 430 سایز 27 1047000 درخواست قیمت
45 1044 تیرآهن 30 ترکیه سنگین وزن 500 سایز 30 1105000 درخواست قیمت
46 1045 تیرآهن 30 کره وزن 500 سایز 30 1110000 درخواست قیمت
47 1046 تیرآهن 30 ترکیه سبک وزن 440 سایز 30 1005000 درخواست قیمت
48 1047 تیرآهن 30 روس وزن 440 سایز 30 1005000 درخواست قیمت
49 1048 تیرآهن 30 اروپا وزن 500 سایز 30 0 درخواست قیمت
50 1049 تیرآهن 30 اصفهان وزن 500 سایز 30 1230000 درخواست قیمت
مشاهده سبد درخواست