لیست قیمت سینک ظرفشویی بر اساس لیست قیمت کارخانه می باشد جهت اطلاع از میزان تخفیفات با کارشناسان فروش کلینیک ساختمانی به تام تماس بفرمایید
آخرین به روز رسانی: 1395/9/1
ردیف کد کالا نام کالا برند واحد بسته بندی قیمت درخواست قیمت
1 810 سینک ظرفشویی استیل البرز 267000 درخواست قیمت
2 170 سینک ظرفشویی استیل البرز 216200 درخواست قیمت
3 736 سینک ظرفشویی استیل البرز 476500 درخواست قیمت
4 735 سینک ظرفشویی استیل البرز 476500 درخواست قیمت
5 734 سینک ظرفشویی استیل البرز 476500 درخواست قیمت
6 733 سینک ظرفشویی استیل البرز 476500 درخواست قیمت
7 725/50cm سینک ظرفشویی استیل البرز 404200 درخواست قیمت
8 725/60cm سینک ظرفشویی استیل البرز 437000 درخواست قیمت
9 711 سینک ظرفشویی استیل البرز 319900 درخواست قیمت
10 618-توکار سینک ظرفشویی استیل البرز 329300 درخواست قیمت
11 614 سینک ظرفشویی استیل البرز 443400 درخواست قیمت
12 612/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 465800 درخواست قیمت
13 611 سینک ظرفشویی استیل البرز 430000 درخواست قیمت
14 610/50cm سینک ظرفشویی استیل البرز 430000 درخواست قیمت
15 610 سینک ظرفشویی استیل البرز 410900 درخواست قیمت
16 608 سینک ظرفشویی استیل البرز 374800 درخواست قیمت
17 605-توکار سینک ظرفشویی استیل البرز 342400 درخواست قیمت
18 530 سینک ظرفشویی استیل البرز 518600 درخواست قیمت
19 510 سینک ظرفشویی استیل البرز 361700 درخواست قیمت
20 270/60cm سینک ظرفشویی استیل البرز 217200 درخواست قیمت
21 270/50cm سینک ظرفشویی استیل البرز 259800 درخواست قیمت
22 260/60cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 198300 درخواست قیمت
23 260/50cm-روکاز سینک ظرفشویی استیل البرز 183200 درخواست قیمت
24 220/60cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 216900 درخواست قیمت
25 220/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 187200 درخواست قیمت
26 165/60cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 164400 درخواست قیمت
27 165/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 152000 درخواست قیمت
28 215 سینک ظرفشویی استیل البرز 310500 درخواست قیمت
29 214 سینک ظرفشویی استیل البرز 301600 درخواست قیمت
30 815-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 701000 درخواست قیمت
31 814-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 666700 درخواست قیمت
32 813-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 637600 درخواست قیمت
33 812-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 631200 درخواست قیمت
34 736-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 509800 درخواست قیمت
35 735-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 509800 درخواست قیمت
36 734-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 509800 درخواست قیمت
37 725/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 430000 درخواست قیمت
38 725/60cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 437000 درخواست قیمت
39 711-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 319900 درخواست قیمت
40 618-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 342400 درخواست قیمت
41 614-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 476100 درخواست قیمت
42 611-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 452900 درخواست قیمت
43 610-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 440300 درخواست قیمت
44 608-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 391300 درخواست قیمت
45 605-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 355800 درخواست قیمت
46 530-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 547600 درخواست قیمت
47 270/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 188700 درخواست قیمت
48 215-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 259500 درخواست قیمت
49 214-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 252100 درخواست قیمت
50 610/50CM-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 430000 درخواست قیمت
51 810 سینک ظرفشویی استیل البرز 267000 درخواست قیمت
52 170 سینک ظرفشویی استیل البرز 216200 درخواست قیمت
53 736 سینک ظرفشویی استیل البرز 476500 درخواست قیمت
54 735 سینک ظرفشویی استیل البرز 476500 درخواست قیمت
55 734 سینک ظرفشویی استیل البرز 476500 درخواست قیمت
56 733 سینک ظرفشویی استیل البرز 476500 درخواست قیمت
57 725/50cm سینک ظرفشویی استیل البرز 404200 درخواست قیمت
58 725/60cm سینک ظرفشویی استیل البرز 437000 درخواست قیمت
59 711 سینک ظرفشویی استیل البرز 319900 درخواست قیمت
60 618-توکار سینک ظرفشویی استیل البرز 329300 درخواست قیمت
61 614 سینک ظرفشویی استیل البرز 443400 درخواست قیمت
62 612/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 465800 درخواست قیمت
63 611 سینک ظرفشویی استیل البرز 430000 درخواست قیمت
64 610/50cm سینک ظرفشویی استیل البرز 430000 درخواست قیمت
65 610 سینک ظرفشویی استیل البرز 410900 درخواست قیمت
66 608 سینک ظرفشویی استیل البرز 374800 درخواست قیمت
67 605-توکار سینک ظرفشویی استیل البرز 342400 درخواست قیمت
68 530 سینک ظرفشویی استیل البرز 518600 درخواست قیمت
69 510 سینک ظرفشویی استیل البرز 361700 درخواست قیمت
70 270/60cm سینک ظرفشویی استیل البرز 217200 درخواست قیمت
71 270/50cm سینک ظرفشویی استیل البرز 259800 درخواست قیمت
72 260/60cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 198300 درخواست قیمت
73 260/50cm-روکاز سینک ظرفشویی استیل البرز 183200 درخواست قیمت
74 220/60cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 216900 درخواست قیمت
75 220/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 187200 درخواست قیمت
76 165/60cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 164400 درخواست قیمت
77 165/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 152000 درخواست قیمت
78 215 سینک ظرفشویی استیل البرز 310500 درخواست قیمت
79 214 سینک ظرفشویی استیل البرز 301600 درخواست قیمت
80 815-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 701000 درخواست قیمت
81 814-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 666700 درخواست قیمت
82 813-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 637600 درخواست قیمت
83 812-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 631200 درخواست قیمت
84 736-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 509800 درخواست قیمت
85 735-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 509800 درخواست قیمت
86 734-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 509800 درخواست قیمت
87 725/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 430000 درخواست قیمت
88 725/60cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 437000 درخواست قیمت
89 711-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 319900 درخواست قیمت
90 618-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 342400 درخواست قیمت
91 614-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 476100 درخواست قیمت
92 611-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 452900 درخواست قیمت
93 610-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 440300 درخواست قیمت
94 608-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 391300 درخواست قیمت
95 605-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 355800 درخواست قیمت
96 530-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 547600 درخواست قیمت
97 270/50cm-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 188700 درخواست قیمت
98 215-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 259500 درخواست قیمت
99 214-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 252100 درخواست قیمت
100 610/50CM-روکار سینک ظرفشویی استیل البرز 430000 درخواست قیمت
مشاهده سبد درخواست