پروژه تجاری اداری مگا پارس

پروژه تجاری اداری مگا پارس

پروژه تجاری اداری مگا پارس یکی از بزرگترین پروژهای ساختمانی تهران می باشد.پشت بام سبز این پروژه باعث گردیده است این پروژه   تنها پروژه تجاری تفریحی بام سبز در ایرا نام گیرد.

 

مشاهده سبد درخواست