ضوابط کامل آتش نشانی باید رعایت شود

ضوابط کامل آتش نشانی باید رعایت شود

اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ضوابط آتش نشانی

به گزارش به تام مطابق با  اطلاع رسانی روابط عمومی  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،این سازمان اعلام کرد :  " از آنجایی که اخیراً مشاهده میگردد در تعداد قابل ملاحظه ای از بناهای مسکونی که در نقشه های اولیه معماری)طرح مرحله اول( و نقشههای اجرایی )طرح مرحله دوم(  منضم به پروانه ساختمانی صادره دو دستگاه راه پله فرار پیشبینی گردیده و طبق ضوابط، فاصله دربهای ورود به آن‌ها حداقل نصف قطر سطح زیربنای طبقات می‌باشد، سازندگان سودجو در اجرا فاصله مذکور را تا حد 1/3 )یک سوم ( قطر مزبور کاهش و در نتیجه در عمل بخشی از سطح دسترسی به راه پلهها را به سطح مفید واحدهای مسکونی اضافه می‌نماید و برای اینکه در اخذ گواهی عدم خلاف و یا پایانکار ساختمان دچار مشکل نشوند نسبت به تعبیه آبفشان در داخل واحدهای مسکونی اقدام و از این طریق متاسفانه موفق به اخذ تایید از سازمان آتش نشانی میگردند. لذا با عنایت به اینکه شیببندی کف واحد، تعبیه کف شور و عایق کاری کل سطح واحد مسکونی استاندارد نبوده و به هنگام کار کردن سیستم اطفاء حریق نیز معضلاتی همچون نشست کف، نفوذ آب به سقف واحدهای زیرین و در نتیجه آسیب رساندن به نقاشیها و اسباب و وسایل زندگی، خود زمینهساز طرح دعاوی حقوقی متعدد در مراجع قضایی)به منظور تادیه خسارت( میگردد، طی نامه ای به شهردار محترم درخواست شد که سازمان آتش نشانی را مکلف نمایند که از دادن تاییدیه در چنین مواردی )جابجایی مکان دربها و فاصله استاندارد آن‌ها( خودداری نموده و همچنین به مناطق 22 گانه تحت مدیریت خود نیز ابلاغ فرمایند که از صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار ساختمان تا رفع کامل خلاف صورت پذیرفته اکیداً اجتناب ورزند."

 

مشاهده سبد درخواست