نام شرکت دسته بندی شهر و منطقه تلفن فکس وب سایت جزییات
آزمایش خاک(ژئوتکنیک) بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تبریز - 443368xxxx مشاهده جزییات
نیلینگ و انکراژ بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 266431xxxx مشاهده جزییات
مشاوره،طراحى و اجراى نیلینگ و انکراژ،اجراى میکروپایل و بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 2244xxxx مشاهده جزییات
آزمایش مکانیک خاک (ژئوتکنیک) ، تست بتن بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 6625xxxx مشاهده جزییات
گلدان بتنی جهت دیوار حائل عمودی بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - مشاهده جزییات
خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 8819xxxx مشاهده جزییات
مشاوره خرید دستگاههای حفاری ژئوتکنیک و تهیه طرح توجیهی بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - مشاهده جزییات
نیلینگ بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - مشاهده جزییات
نیلینگ بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - مشاهده جزییات
آزمایشگاه مکانیک خاک پارسا پایا طرح بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 214474xxxx مشاهده جزییات
آلان شوکتی بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - مشاهده جزییات
شرکت زیگورات بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 2206xxxx مشاهده جزییات
شرکت اطلس حفار بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - مشاهده جزییات
بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 6657xxxx مشاهده جزییات
شرکت ایده کاوان بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - مشاهده جزییات
شرکت تیوا خاک بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 8776xxxx مشاهده جزییات
مهندسین مشاور ژئو سازند بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - مشاهده جزییات
مهندسین مشاور خاک بتن تحلیل آپادانا مشاورژئوتکنیک بانک اطلاعاتی مجریان و پیمانکاران > مقاوم سازی و نیلینگ تهران - 2842xxxx مشاهده جزییات
مشاهده سبد درخواست